ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                   Αθήνα, 04-01-2017

Α.Α.Δ.Ε.                                        Αρ. Πρωτ. Δ.Δ.Δ.Υ. 1000577ΕΞ2017

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ.

Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ Γ΄- ΠΩΛΗΣΕΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΩΛΗΣΗΣ ΕΙΔΩΝ

Ταχ. Δ/νση : Σταδίου 60, 105 64, Αθήνα

Τηλ. : 210-32444231, 210-3210987

Α Ν Α  Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η     Δ Η Μ Ο Π Ρ Α Σ Ι Α Σ

 

Στις 19 Ιανουαρίου 2017, ημέρα Πέμπτη στην και ώρα 9:00, στην αίθουσα δημοπρασιών της Μαγουλέζας θα πραγματοποιηθεί προφορική πλειοδοτική δημοπρασία  για την πώληση Συμβάσεων:

1) Χαρτιού Αρχείου, 2) Ηλεκτρικού-Ηλεκτρονικού & Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού.

Διακηρύξεις θα διατίθενται από το γραφείο 23 της Δ/νσης Διαχείρισης Δημοσίου Υλικού Αθήνας (Σταδίου 60 – 8ος όροφος – τηλ.: 210- 3244 231), Τελωνείο Α΄ Εισαγωγών – Εξαγωγών Θεσ/νίκης – Τμήμα Ζ΄ Διαχ/σης Δημοσίου Υλικού – Λιμάνι Θες/νίκης (τηλ. 2310-232882, 229076), στο Τελωνείο Πατρών – Τμήμα Ι΄ Διαχ/σης Δημοσίου Υλικού – Αρχιεπισκόπου Ιερόθεου 2 & Ακτή Δυμαίων (τηλ.: 2610-317462, 2613-621731), Τελωνείου Λάρισας – Τμήμα Ζ΄ Διαχ/σης Δημοσίου Υλικού- Φαρσάλων 21 (τηλ.: 2413-511705, 511706) και στην ηλεκτρονική μας Δ/νση www.gsis.gr της Γ.Γ.Π.Σ. (διαδρομή: Διαγωνισμοί / Διαβουλεύσεις / Δημοπρασίες) και www. oddy. gr.

                                                                  Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ

                                                                           Ι. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ